DIS

DIS is het landelijke DBC-Informatiesysteem (DIS) dat informatie ontvangt en beheert over dbc-trajecten in de ziekenhuiszorg, ggz en forensische zorg en over trajecten in de basis-ggz. Het betreft gegevens uit de basisregistratie van zorgaanbieders over wat zij aan zorg geleverd en gedeclareerd hebben. Inzicht in verleende zorg maakt het medisch handelen en de bekostiging daarvan transparanter. Daarnaast is DIS van belang voor het monitoren van  zorgmarktontwikkelingen en de doorontwikkeling van het dbc-systeem. DIS zorgt voor een veilig beheer en verzorgt wettelijke data-uitleveringen aan vier publieke afnemers.  De data in DIS bestaan uit de minimale dataset (mds) die de zorgaanbieders verplicht aanleveren. De databank bevat geen persoonsgegevens,  zoals naam, adres en woonplaats.  Uitzondering zijn de eerste vier cijfers van de postcode, de landcode, het geboortejaar en het geslacht. Patiëntgegevens moeten gepseudonimiseerd worden aangeleverd: de gegevens worden omgezet naar een niet tot de persoon herleidbare unieke code.  Ook wordt er geen informatie over de diagnose mee gestuurd. DIS verstrekt de minimale dataset aan vier publieke organisaties die daar voor de uitoefening van hun wettelijke taken recht op hebben (Wet marktordening gezondheidszorg): het ministerie van VWS, de NZa, het Zorginstituut Nederland en het CBS. De commissie van toezicht (cvt) DIS ziet toe op de kwaliteit van de gegevensverwerking en op de verspreiding van DIS-data. Daarnaast ziet de cvt erop toe dat de NZa, waarvan DIS deel uitmaakt, alleen data toegeleverd krijgt voor zover dat past binnen haar wettelijke taken. De cvt laat eenmaal per jaar een externe partij een audit uitvoeren op het beheer en onderhoud van DIS. De kwaliteit en integriteit van de gegevensverstrekking wordt onderzocht.